Informacije za klijente

Ukoliko ste se odlučili da advokat Saša Aleksić bude Vaš pravni zastupnik potrebno je da preuzmete i potpišete punomoćje.

Nakon inicijalnog razgovora sa potencijalnim klijentom i uvida u vrstu pravnog posla koji je neophodno uraditi u ime i za račun klijenta, klijent popunjava i potpisuje punomoćje.

To može uraditi neposredno u kancelariji i/ili slanjem popunjenog i potpisanog dokumenta preko kontakt forme.

Advokat Saša Aleksić i saradnici (advokati i advokatski pripravnici) u svom radu se striktno pridržavaju domaćih pozitivnih propisa i međunarodnih standarda u oblasti zastupanja. Pored toga, dužna pažnja je posvećena i striktnoj primeni Kodeksa profesionalne etike advokata.

Advokat Saša Aleksić naknadu za obavljenje pravne poslove u ime i za račun klijenata (fizičkih i pravnih lica) formira i usklađuje sa zvaničnom Tarifom o nagradama i naknadama troškova za rad advokata („Službeni glasnik Republike Srbije, broj 121/2012 od 24.12.2012.„).