Đurić protiv Srbije

Evropski sud za ljudska prava (u daljem tekstu: Sud) je 16. januara 2024. doneo, a 6. februara 2024. godine objavio presudu u predmetu Đurić protiv Srbije, broj 24989/17, kojom je utvrdio povredu prava iz člana 6. stav 1. Кonvencije za zaštitu ljudskih prava i osnovnih sloboda (u daljem tekstu: Кonvencija). Presudu je jednoglasno donelo Veće od 7 sudija. Predmet se odnosi na pritužbu podnosioca da nije mogao da ostvari pravo...