www.lawyer.rs-info

Sadržaj ovog sajta je informativan, promocija dobrih namera i dobre prakse advokature i približavanje rada Evropskog suda za ljudska prava. Sadržaj sajta cine iskljucivo stvari koje su javno dostupne, i kao takve slobodne za preuzimanje.
Radno vreme:08-14 ,ponedeljak, utorak i cetvrtak od 19-21 prijem stranaka.

kontakt
Maloletni?ki zatvor
DRAGAN OBRADOVI? sudija Okružnog suda u Valjevu i ?lan Tima za Monitoring
Odbora za ljudska prava Valjevo
- Uskla?enost propisa -


- Pravni osnov
- Medjunarodni pakt o gradjanskim i politi?kim pravima
- Konvencija protiv mu?enja
- Konvencija o pravu deteta
- Skup minimalnih pravila o postupku sa zatvorenicima
- Upitnik i monitoring
- Uskla?enost ZIKS-a RS sa KPD i MLS pravilima
- Evropska konvencija o zašititi ljudskih prava i osnovnih sloboda
- Zaklju?ak
- Preporuke


U V O D

Posle proglašenja Ustavne Povelje državne zajednice Srbije i Crne Gore (1) – (dalje; Ustavna Povelja) došlo je do brojnih promena u zakonodavnim rešenjima iz domena krivi?nog materijalnog prava, krivi?nog procesnog prava ali te promene su za sada zaobišle izvršenje krivi?nih sankcija uopšte tako da posle promena prethodnog režima 5. oktobra 2002. god. oblast izvršenja krivi?nih sankcija je ostala jedina oblast koja nije pretrpela bilo kakve promene. U oblasti krivi?no procesnog prava došlo je do zna?ajnih promena donošenjem i stupanjem na snagu novog Zakonika o krivi?nom postupku (2), njegovih izmena i dopuna (3). Donošenjem Ustavne Povelje i Zakona za sporovo?enje Ustavne Povelje (4) krivi?no-procesno zakonodavstvo koje je do tada bilo u isklju?ivoj nadležnosti Saveznih zakonodavnih organa prešlo je u nadležnost Republi?kih zakonodavnih organa (?l. 20 st. 5) pa se na taj na?in došlo u situaciju identi?nu situaciji u kojoj se od ranije nalazilo zakonodavstvo o izvršenju kriv. sankcija.

Ove zna?ajne promene uslovile su potrebu da razmotrimo i pitanje zakonodavstva o izvršenju krivi?nih sankcija u kome se trenutno primenjuje Zakon o izvršenju krivi?nih sankcija (5) – (dalje: ZIKS) koji se primenjuje u Republici Srbiji i njegove uskla?enosti sa najvažnijim me?unarodnim ugovorima koje je naša zemlja prihvatila i ratifikovala kao i sa opšte prihva?enim pravilima me?unarodnog prava koje ih obavezuje. Naime, države – pravne prethodnice sadašnje državne zajednice su ratifikovale sve važnije univerzalne me?unarodne ugovore o ljudskim pravima od kojih ?emo se u ovom slu?aju osvrnuti na neke kao i na neka od ošteprihva?enih pravila me?unarodnog prava, pre svega u odnosu na deo ovog zakonodavstva koji se odnosi na maloletnike. Obzirom da je naša zemlja primljena u punopravno ?lanstvo Saveta Evrope (6), sadašnjoj državnoj zajedncii ostaje da od najvažnijih dokumenata prihvati i ratifikuje pre svega Evropsku konvenciju o zaštiti ljudskih prava i osnovnih sloboda kao najvažniji Me?unarodni ugovor u Evropi a potom i druge me?unarodne ugovore iz ove oblasti.


PRAVNI OSNOV

Bivšu SRJ obavezivali su me?unarodni ugovori o ljudskim pravima koje je ratifikovala bivša SFRJ, pošto se u Preambuli Ustava SRJ (7) govorilo o “neprekidnom subjektivitetu Jugoslavije” a potvrda toga je bila i izjava saveznih vlasti da ?e poštovati sve me?unarodne obaveze koje je prihvatila bivša SFRJ (8). Prema Ustavu SRJ ratifikovani me?unarodni ugovori predstavljali su sastavni deo unutrašnjeg pravnog poretka i kao takvi su deo saveznog prava a to pravo je bilo priznato u Me?unarodnom obi?ajnom pravu (?l. 16).

Ustavna Povelja predvi?a da se postignuti nivo ljudskih i manjinskih prava i osnovnih sloboda ne može smanjivati, da države ?lanice obezbe?uju i štite ljudska i manjinska prava i gra?anske slobode na svojoj teritoriji (?l. 9) i da se me?unarodni ugovori o ljudskim i manjinskim pravima i gra?anskim slobodama koji važe na teritoriji Srbije i Crne Gore neposredno primenjuju (?l. 10). Odredbe Ustavne Povelje su izri?ite da ratifikovani me?unarodni ugovori i opšteprihva?ena pravila me?unarodnog prava imaju primat nad pravom Srbije i Crne Gore i nad pravom država ?lanica (?l.16) što je prvi put nedvosmisleno navedeno u – sada najvišem pravnom aktu. Tako?e nedvosmislen je i kontinuitet sa SRJ jer je navedeno da nakon stupanja na snagu Ustavne Povelje, sva prava i obaveze SRJ prelaze na Srbiju i Crnu Goru u skladu sa Ustavnom Poveljom (?l.63).

Predmet naše analize u ovom radu bi?e usla?enost odredaba ZIKS kao i odre?enih podzakonskih akata koji se trenutno primenjuju u izvršenju krivi?nih sankcija prema maloletnicima, sa odredbama slede?ih ratifikovanih me?unarodnih ugovora i opšte prihva?enih pravila me?unarodnog prava i to: Me?unarodni pakt o gra?anskim i politi?kim pravima, koji predstavlja najvažniji me?unarodni dokument koji obvezuje državnu zajednicu (dalje: PGP) Konvencija protiv mu?enja i drugih svirepih ne?ove?nih i ponižavaju?ih kazni i postupaka (u daljem tekstu: KPP) Konvencija o pravu deteta (dalje:KPD), i Skup Minimalnih pravila o postupanju sa zatvorenicima (u daljem tekstu:SMP). Tako?e analizira?emo i uskla?enost ovih odredaba sa odredbama Evropske konvencije o zaštiti ljudskih prava i osnovnih sloboda (dalje: EKLJP) koji Me?unarodni ugovor još nismo ratifikovali...
 

Advocati, non ultra quam litium poscit utilitas, in licentiam conviciandi et maledicendi temeritate prorumpant.

Advokati ne smeju napadati protivnike više nego što zahteva uspešno vo?enje spora.